Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce

Chào các Bạn,
Khi sử dụng Plugin Woocommerce làm trang bán hàng trên website WordPress, ngoài việc dùng các widget có sẵn của plugin này thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce để có thể tự tùy biến được nó nữa.
Đây là bài viết mình muốn chia sẻ tới những bạn mới tìm hiểu và tự tùy biến hiển thị sản phẩm Woocommerce. Mong rằng nó sẽ giúp các bạn được phần nào đó!

Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce:

– Hiển thị tiêu đề danh mục sản phẩm

[php]<?php woocommerce_page_title(); ?>[/php]

– Hiển thị tiêu đề sản phẩm

[php]<?php the_title() ;?>[/php]

– Hiển thị Link Sản phẩm

[php]<?php the_permalink() ;?>[/php]

– Hiển thị hình ảnh sản phẩm

[php]<?php the_post_thumbnail("thumbnail",array( "title" =&amp;gt; get_the_title(),"alt" =&amp;gt; get_the_title() )); ?>[/php]
Trong đó thumbnail chính là kích thước của ảnh, bạn có thể thay bằng mediumlargefull

– Hiển thị mô tả sản phẩm

[php]<?php the_excerpt() ?>[/php]

– Hiển thị nội dung sản phẩm

[php]<?php the_content() ?>[/php]

– Hiển thị Danh sách hình ảnh sản phẩm

[php]<div class="line number1 index0 alt2"><code class="php plain"><?php</code></div>
<div class="line number2 index1 alt1"><code class="php keyword">global</code> <code class="php variable">$product</code><code class="php plain">;</code></div>
<div class="line number3 index2 alt2"><code class="php variable">$attachment_ids</code> <code class="php plain">= </code><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->get_gallery_attachment_ids();</code></div>
<div class="line number4 index3 alt1"><code class="php keyword">foreach</code><code class="php plain">( </code><code class="php variable">$attachment_ids</code> <code class="php keyword">as</code> <code class="php variable">$attachment_id</code> <code class="php plain">) { ?></code></div>
<div class="line number5 index4 alt2"><code class="php plain"><?php </code><code class="php functions">echo</code> <code class="php plain">wp_get_attachment_image(</code><code class="php variable">$attachment_id</code><code class="php plain">, </code><code class="php string">’thumbnail'</code><code class="php plain">); ?></code></div>
<div class="line number6 index5 alt1"><code class="php plain"><?php } ?></code></div>
<pre>[/php]

– Hiển thị nút mua hàng

[php]<div class="line number1 index0 alt2"><code class="php plain"><?php </code><code class="php functions">echo</code> <code class="php plain">apply_filters( </code><code class="php string">’woocommerce_loop_add_to_cart_link'</code><code class="php plain">,</code></div>
<div class="line number2 index1 alt1"><code class="php plain">sprintf( </code><code class="php string">'<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" data-product_sku="%s" class="add-cart button %s product_type_%s buynow">Mua hàng</a>'</code><code class="php plain">,</code></div>
<div class="line number3 index2 alt2"><code class="php plain">esc_url( </code><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->add_to_cart_url() ),</code></div>
<div class="line number4 index3 alt1"><code class="php plain">esc_attr( </code><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->id ),</code></div>
<div class="line number5 index4 alt2"><code class="php plain">esc_attr( </code><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->get_sku() ),</code></div>
<div class="line number6 index5 alt1"><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->is_purchasable() ? </code><code class="php string">’add_to_cart_button'</code> <code class="php plain">: </code><code class="php string">”</code><code class="php plain">,</code></div>
<div class="line number7 index6 alt2"><code class="php plain">esc_attr( </code><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->product_type ),</code></div>
<div class="line number8 index7 alt1"><code class="php plain">esc_html( </code><code class="php variable">$product</code><code class="php plain">->add_to_cart_text() )</code></div>
<div class="line number9 index8 alt2"><code class="php plain">),</code></div>
<div class="line number10 index9 alt1"><code class="php variable">$product</code> <code class="php plain">); ?></code></div>
[/php]

– Hiển thị Giá của Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_regular_price', true ); ?>

– Hiển thị Giá khuyến mại của Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true ); ?>

– Hiển thị Mã Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sku', true ); ?>

– Hiển thị Tình trạng sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_stock_status', true ); ?>

– Hiển thị Hình thức giao hàng

1
<?php echo $product->get_shipping_class(); ?>

– Hiển thị khối lượng sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_weight', true ); ?>

– Hiển thị số lượng(chỉ áp dụng với trang chi tiết sản phẩm)

1
2
3
4
5
<form enctype="multipart/form-data" method="post" class="cart">
    <div class="quantity"><label>Số lượng: </label><input type="number" size="4" class="input-text qty text" title="SL" value="1" name="quantity" min="1" step="1"></div>
    <input type="hidden" value="<?php echo $vnid = the_ID(); ?>" name="add-to-cart">
    <button class="add-cart single_add_to_cart_button alt buynow" type="submit">Đặt mua</button>
</form>

– Hiển thị Rating sản phẩm

1
<?php echo $product->get_rating_html(); ?>

– Hiển thị Từ khóa sản phẩm

1
<?php global $post, $product; $tag_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_tag' ) ); echo $product->get_tags( ', ', '<span class="tagged_as">' . _n( 'Tag:', 'Tags:', $tag_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hiển thị Danh mục của sản phẩm

1
<?php global $post, $product; $cat_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' ) ); echo $product->get_categories( ', ', '<span class="posted_in">' . _n( 'Category:', 'Categories:', $cat_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

– Hiển thị Comment sản phẩm(áp dụng cho trang chi tiết sản phẩm)

1
2
3
4
5
<?php
if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
    comments_template();
endif;
?>

– Hiển thị Tiêu Đề Danh mục sản phẩm

1
<?php echo get_cat_name(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

– Hiển thị Link của Danh mục sản phẩm

1
<?php echo get_term_link(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

– Hiển thị Mô tả của Danh mục sản phẩm

1
<?php echo category_description(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

THIẾT KẾ WEB 68 – WEB68

EMAIL: info.thietkeweb68@gmail.com

SĐT: 0359373636 – 0902229139

WEBSITE: thietkeweb68.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Dark mode