Lấy danh sách chuyên mục con của bài viết

Code đoạn code này vào file category bài viết

<?php
$categories = get_categories( array(
'hide_empty' => false,
'exclude' => '3',
'parent' => 0
) );
?>
<ul class="menu-cate">

<?php foreach( $categories as $category ) { ?>
<li class="<?php if($category->term_id == $cat->term_id){ echo 'current-menu-item'; } ?>"><a href="<?php echo esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ); ?>"><?php echo $category->name; ?></a></li>
<?php } ?>
</ul>

THIẾT KẾ WEB 68 – WEB68

EMAIL: info.thietkeweb68@gmail.com

SĐT: 0359373636 – 0902229139

WEBSITE: thietkeweb68.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.