Hiển thị danh sách danh mục con ở trang danh mục sản phẩm kèm ảnh

Chèn vào file category-none.php của theme flatsome

</div>
<div><?php
$term123 = get_queried_object();
$slug=$term123->slug;
$parent_id =$term123->parent;
$child_id=$term123->term_id;
$taxonomy_name ='product_cat';
$termchildren = get_term_children( $child_id, $taxonomy_name );
echo '<div class="row cate-slug">';
echo '<div class="col large-12 cate-slug">';
echo '<ul class="list-cate-slug">';
foreach ( $termchildren as $child ) {
$term = get_term_by( 'id', $child, $taxonomy_name );
$cat_thumb_id = get_woocommerce_term_meta( $term->term_id, 'thumbnail_id', true );
$cat_thumb_url = wp_get_attachment_thumb_url( $cat_thumb_id );
if($cat_thumb_url){
$cat_thumb_url = $cat_thumb_url;
}else{
$cat_thumb_url = woocommerce_placeholder_img_src();
}
?>
<?php if ($term->parent == $child_id) { ?>
<li>
<a href="<?php echo get_term_link($term->term_id); ?>">
<img src="<?php echo $cat_thumb_url; ?>" alt="<?php echo $term->name; ?>" />
<?php echo $term->name; ?>
</a>
</li>
<?php } ?>
<?php }
echo '</ul>';
echo '</div>';
echo '</div>';
?></div>
<div>

THIẾT KẾ WEB 68 – WEB68

EMAIL: info.thietkeweb68@gmail.com

SĐT: 0359373636 – 0902229139

WEBSITE: thietkeweb68.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.