Đổi chữ Quick View trong Woocommerce

Thêm đoạn code này vào file function.php

Để sửa từ chữ quick view sang dòng chữ khác bạn chỉ cần sửa lại dòng chữ Xem chi tiết ở dòng code thứ 3, ví dụ xem chi tiết thành Xem nhanh chẵn hạn

function my_custom_translations( $strings ) {
$text = array(
'Quick View' => 'Xem chi tiết'
);
$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
return $strings;
}
add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 );

THIẾT KẾ WEB 68 – WEB68

EMAIL: info.thietkeweb68@gmail.com

SĐT: 0359373636 – 0902229139

WEBSITE: thietkeweb68.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.